През месец октомври предстои да стартира програма за финансиране на малки и средни предприятия в подкрепа на за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID-19.

Общ бюджет на процедурата: 40 000 000 евро.

За финансиране ще могат да кандидатват микро, малки и средни предприятия, които имат минимум една приключена финансова година (2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на която да са извършвали стопанска дейност, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

Размер на помощта ще е 100%.

Минимална стойност на помощта може да е 3000 лв. а максималната стойност:

-за микро предприятия – до 15 000 лв.,

-за малки предприятия до 30 000 лв.,

-за средни предприятия до 75 000 лв.

Допустими разходи:

  • Разходи за ДМА, ДНА и СМР, свързани с:

– Осигуряване на колективни средства за защита;

– Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери;

– Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:

  • Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място – поставяне на прегради, препозициониране на производствените машини и оборудване сцел осигуряване на безопасно отстояние между работниците, опериращи с тях и др.;
  • Обособяване на отделни потоци на движение, вкл. нови вход/изход и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения чрез монтиране на автоматични врати/осигуряване на автоматично осветление;
  • Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса – монтиране на нови системи завентилация (ако няма такива), поставянена нови или допълнителни филтри насъществуващи системи за вентилация и климатизация; въвеждане на система за наблюдение на качеството на въздуха на закрито чрез безжична сензорна мрежа (WSN) с уеб интерфейс и др.;
  • Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез – хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.

Продължителността на изпълнение на всеки проект е 6 (шест) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.