През месец октомври 2020 предстои да стартира за прем на проекти програма за финансиране на „Мерки за преодоляване на негативните ефекти от пандемията COVID-19“
Целта на програмата е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Общият бюджет на процедурата е 40 000 000 евро.
Финансиране могат да получат:
✓ Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
✓ Кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;
✓ Кандидати, които са малки предприятия
✓ Кандидатите, които са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.
✓ Кандидатите, които не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
✓ Кандидати, които НЕ са предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща в сектор К „Финансови и застрахователни дейности“, както и предприятия от раздел 92 „Организиране на хазартни игри“ съгласно КИД-2008.
✓ Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за три от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г.
Размер на помощта: до 50 000 лв.,100% безвъзмездна помощ
Допустими разходи:
✓ за текущи оперативни разходи на кандидатите – суровини, материали и консумативи;
✓ външни услуги (вкл. режийни разходи);
✓ за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) и др.), чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция/предоставяната услуга.

Продължителността на изпълнение на всеки проект е 3 (три) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
ВАЖНО! Фирмите, получили подкрепа попроцедура BG16RFOP0022.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″ могат да участват за разликата от получената помощ до максималния размер от 50 000 лв., в случай, че отговарят на условията за допустимост по настоящата процедура.