Здравейте, ние сме SME Export

Клъстер на малките и средни износители на стоки и услуги от България

Кои сме ние?

Клъстерът на малките и средни износители е основан през 2016 като обединение от 12 компании. Клъстерът е насочен предимно към малки и средни предприятия от производствения сектор и преди всичко такива, които произвеждат машини и оборудване, части и компоненти за такива или предлагат специфични услуги за метални части за такива производители.

Потенциалните клиенти на Клъстера са основни промишлени производители в областта на строителството и машиностроенето, предимно от Европа. Клъстерната стратегия за внедряване на клъстерни услуги / продукти основно включва подобряване на маркетигна и представянето и установяването на нови контакти, потенциални нови партньорства и по-нататъшно сътрудничество. Както и много български производители, особено малки и средни предприятия в сектора, които работят на принципа на подизпълнителите – т.е. приемат поръчки за изпълнение от възложители с тенденция за растеж през последните години.

За периода между ноември 2017 г. и май 2019 г. Kлъстерът на малките и средни износители е бенефициент на финансиран от европейските структурни и инвестиционни фондове проект за изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет, развитието на продукти и услуги, разширяването на пазарните позиции и привличане на нови членове на Клъстера. Проектът се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

Защо да се включите?

Бъдете част от общество и група от компании, които имат еднаква цел и посока – развитие на своя бизнес.

Кооперативност

Клъстерът предлага среда за среща на високотехнологични и индустриални компании с експортен профил.

Достъп до ресурси

Клъстерът има силен консултантски и обучителен профил и предлага при поискване пазарни анализи, маркетингови анализи, анализи за готовност за реализация на иновации и иновативни продукти.

Изложения и събития

Клъстерът има разработен капацитет в организацията на българското участие в международни индустриални изложения и организиране на събития за представяне на продуктите на своите членове и партньори.

Нашият екип

Кои са хората, които стоят зад SME Export?

Миглена Иванова
Председател на УС
Добромир Добрев
Изпълнителен Директор